Všeobecné podmínky prodeje zájezdů cestovní kanceláře ADRIA Hana Pojerová

zaregistrované u Živnostenského úřadu v Plzni, se sídlem Plzeň, Slovanská 39, IČO 43295487

I. Preambule

1. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavřených se zákazníky cestovní kanceláře (dále jen CK) ADRIA, na základě kterých se zákazníci zúčastní zájezdů pořádaných CK ADRIA.

2. CK ADRIA organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku dle dohody.

II. Předmět podmínek

1. Předmětem těchto „Všeobecných podmínek“ je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi CK ADRIA jako pořadatelem zájezdu a zákazníkem, jako účastníkem zájezdu.

2. Pokud jsou ve smlouvě o zájezdu (dále SOZ) zákazníka uvedeny a CK ADRIA akceptovány podmínky smlouvy odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené ve smlouvě.

III. Rezervace zájezdu, uzavření SOZ

1. Rezervace účasti na zájezdu pořádaném CK ADRIA provádí zákazník telefonicky nebo osobně v provozovně CK ADRIA, případně u obchodních zástupců CK ADRIA. Zaplacením zálohy zákazník potvrzuje smlouvu a souhlas se Všeobecnými podmínkami. Pokud nedojde k dohodě mezi CK a klientem je výše zálohy 50% z ceny zájezdu.

2. Rezervací zájezdu nevzniká SOZ mezi CK ADRIA a zákazníkem.

3. Smlouva klienta a CK ADRIA obsahuje osobní údaje klienta, vymezení zájezdu, termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

Zákazník odpovídá za správnost všech jím uvedených údajů uvedených ve smlouvě.

4. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených ve smlouvě ručí objednávající klient – 1.zákazník, uvedený ve smlouvě.

5. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti, specifikace dopravy tj. druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku a údaje o trase cesty, a specifikace stravování tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývající z katalogu CK ADRIA, který má klient k dispozici.. Pokud v katalogu CK ADRIA nejsou, budou uvedeny přímo ve smlouvě.

IV. Cena zájezdu

1. Cena zájezdů je stanovena v souladu s katalogem, či dodatkem zájezdů, které vydává CK ADRIA.

2. Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně stanoveny v katalogu či dodatku, případně blíže specifikovány ve smlouvě.

3. Cena zájezdu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka je splatná do 7 dnů od dne rezervace a druhá splátka, což je doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději do 4 týdnů před počátkem zájezdu.

4. Úhrada může být provedena v hotovosti v CK ADRIA, či u obchodního zástupce, nebo bezhotovostně na účet CK. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy klient.

5. Není-li záloha, nebo doplatek ceny zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě, je CK ADRIA oprávněna od smlouvy odstoupit. CK vzniká nárok na standardní odstupné.

V. Změna ceny zájezdu

1. CK ADRIA je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu.

2. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, pokud jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny požitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21 dne před zahájením zájezdu.

3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

VI. Informační povinnost CK ADRIA

1. Součástí smlouvy jsou informace CK ADRIA specifikující zejména informace o delegátovi CK v místě pobytu a informace o pojištění v případě odstoupení od smlouvy.

2. Pokud tyto informace nejsou součástí smlouvy oznámí je CK ADRIA klientovi alespoň 7 dní před konání zájezdu.

VII. Práva a povinnosti klienta

1. Klient je oprávněn:

a) požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených pro každý zájezd

b) veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad, písemně příslušnému delegátovi nebo zastoupení CK, v případech, kdy delegát neměl možnost řešit závady přímo v místě pobytu, pak klient má možnost nejpozději však do třech měsíců po návratu ze zájezdu podat písemnou reklamaci přímo v CK ADRIA

c) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu

vseobecne-podminky-adria.doc

2. Před zahájením zájezdu může klient písemně oznámit CK ADRIA, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem, musí však učinit prohlášení, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů pokud takové náklady ADRII, v souvislosti se změnou klienta

3. Klient je povinen:

a) uhradit sjednanou cenu zájezdu podle výše uvedených podmínek

b) zajistit si platný cestovní doklad, popř. příslušná vstupní víza

c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země do které cestuje, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese klient

d) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta

e) vzniklé závady bezodkladně písemně předat příslušnému místnímu delegátovi

4. Klient, který bez zavinění CK nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Klient který nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce, nebo delegáta může být ze zájezdu vyloučen bez poskytnutí jakýchkoliv náhrad.

VIII. Práva a povinnosti CK ADRIA

1. CK ADRIA je oprávněna ze závažných důvodů změnit podmínky cestovní smlouvy a navrhnout je klientovi. CK ADRIA není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu, postupem dle čl. V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Pokud klient ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od smlouvy neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. V. těchto podmínek.

2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:

a) nepodstatné změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu, v kategorii ubytování, stravování, dopravy apod.

b) změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním, vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi

3. CK ADRIA je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu klientů zájezd zrušit. O tom je povinna klienta informovat alespoň 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátit klientovi všechny úhrady již klientem poskytnuté. Fakultativní výlet se může pro nedostatek účastníků zrušit v průběhu pobytu.

4. CK ADRIA je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu, pokud toto nebude možné, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou.

5. CK ADRIA se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany klienta vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků, prostřednictvím delegáta CK.

6. Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:

a) nedostatky jsou zaviněny, nebo vyplývají z jednání klienta

b) nedostatky jsou způsobeny třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb

c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci – např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují CK ADRIA od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění

d) CK ADRIA neodpovídá za škody, které mohou klientům vzniknout v důsledku zpoždění přepravy, ani nekompenzuje služby, které nebyly v důsledku zpoždění čerpány.

IX. Odstoupení od cestovní smlouvy

1. CK ADRIA je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami, nebo obecně závaznými právními předpisy.

2. Klient je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od smlouvy písemně odstoupit i kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodů. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení – storno doručeno cestovní kanceláři. Klient bere na vědomí, že odstoupením od smlouvy vzniká CK ADRIA újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího účastníka zájezdu a v případě, že se nepodaří zajistit náhradníka, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům CK ADRIA a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním klienta proto sjednávají strany smluvní odstupné – stornopoplatky, které se klient v případě odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.

3. Stornovací podmínky

Stornování zájezdu provede zákazník vrácením smlouvy osobně nebo doporučeným dopisem. Při vrácení smlouvy poštou je rozhodující datum uvedené na poštovním razítku.

a) 15 % z celkové ceny zájezdu min 500,-Kč/os při odstoupení od cestovní smlouvy do 60 dnů před stanoveným odjezdem

b) 35 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy od 60 do 30 dnů před stanoveným odjezdem

c) 50 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy od 30 do 15 dnů před stanoveným odjezdem

d) 75 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy v době od 15 do 3 dnů před stanoveným odjezdem

e) 100 % celkové ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy v době kratší 3 dnů před stanoveným odjezdem

f) den odjezdu se do vypočítané lhůty nepočítá

4. Stornopoplatky za dopravu, která je vypsána formou samostatného příplatku činí v případě odstoupení od cestovní smlouvy ze strany klienta v době kratší 30 dnů před odjezdem, bez ohledu na důvod odstoupení 100 % z ceny předmětné dopravy.

5. Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupí od smlouvy bez udání důvodu k prvnímu dni zájezdu.

6. Pojistné podmínky - v ceně zájezdu není zajištěno cestovní pojištění . Pojištění na storno zájezdu ani na léčebné výlohy.

X. Veškeré informace a údaje

obsažené v katalozích CK ADRIA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku. CK ADRIA je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají platnosti dnem 15. 8. 2001 Cestovní kancelář ADRIA HANA POJEROVÁ

Všeobecné podmínky ke stažení zde:

vseobecne-podminky-adria-2.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde:

souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.doc